درباره ما

شركت گسترش فن آور مارون متشكل از متخصصين با تجربه طولانی در صنايع ، نفت ، گاز و پتروشيمي در زمينه:

مدیـریت اجـرائی ، مهـندسی کارگـاهـی ، نـظارت ، بازرسـی فنـی و کنتـرل کیفـیت در طــرحهای شرکت پتروشیمی زاگرس مشتمل بر :

  • مدیریت ، سازماندهی و تهیه برنامه هماهنگ اجرای پروژه.
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه و تعیین نیروها ، تخصصها ، تجهیزات اساسی و زمان مورد نیاز و بررسی و پیگیری عملیات بر طبق برنامه مسیر بحرانی .
  • بررسی و کنترل مدارک فنی و تطابق مدارک و نقشه های ارائه شده ، مشخص نمودن عدم تطابقها و تهیه راه حل پیشنهادی.
  • تهیه و جاری نمودن دستورالعملهای اجرائی و Inspection & Test Plan بانضمام فرمتهای مربوطه و اعمال نظارت دقیق در رعایت استانداردها و مشخصات فنی.
  • نظارت و کنترل بر اجرای عملیات سیویل ، سازه ، مکانیک ، ساخت مخازن ، لوله کشی ، برق و ابزار دقیق و حصول اطمینان از تطابق فعالیتها با نقشه ها، مدارک و برنامه از پیش تدوین شده، و نهایتاً پیگیری در جهت تکمیل عملیات نصب و آماده سازی واحد و انجام عملیات مرتبط با پیش راه اندازی.
  • کنترل و بازرسی کالا از نقطه نظر کمی و کیفی ، مطالعه و بررسی مدارک و مشخصات طراحی هر ردیف کالا و مقایسه با مدارک ارائه شده از طریق فروشنده و حصول اطمینان از تطایق.
  • بررسی صورت وضعیت ها و مسائل قراردادی پیمانکاران اجرائی .
  • ارائه خدمات نظارت در دوره راه اندازی و تست عملکرد (Performance Test ) .
  • ارائه خدمات مهندس مشاور در دوره های تضمین.