چشم انداز

   مشتمل بر:
 •     ارزشهای بنیادی

 •     فلسفه وجودی، آینده رویایی سازمان، اهداف بلند مدت

1- ارزشهای بنیادی :
 مشتمل بر:
1-1- وجود ارتباط برنده – برنده
یکی از مواردی که این شرکت سعی بر رعایت آن داشته و بعنوان یکی از ارزشهای بنیادین شرکت گسترش فن آور مارون مورد تاکید میباشد، مدیریت و ایجاد رابطه برنده-برنده ای بوده که این شرکت با کارفرما و پیمانکاران خود برقرار نموده و نهایتاً ضمن حفظ ارزشها و ضوابط، باعث ایجاد همکاری و همدلی بین این سه گروه، در طی مدت انجام پروژه، گردیده است.


1-2- سازماندهی
 سازماندهی به عنوان یکی از ارزشهای بنیادین مدنظر این شرکت میباشد که نهایتاً باعث گردیده افراد در جایگاه مناسب خود و کارها براساس روش تدوین شده، مورد پیگیری قرار گیرد. این روش مشتمل بر موارد ذیل میباشد:
 طبقه بندي فعاليتها
تعيين و مشخص نمودن خدمات و فعاليتهاي مورد نياز و طبقه بندي و ارتباط اين فعاليتها، به فعاليتهاي مشاوره، نظارت، بازرسي و كنترل كيفيت، تداركات، ساخت، نصب و ... و نهايتاً سازماندهي و هماهنگي كلي جهت ارائه خدمات مورد نظر در مقاطع مختلف.

 • Project Coordination Plan
  تهيه برنامه هماهنگي اجراي طرح (Project .Coordination Plan) ، كه نشان دهنده روش پيگيري و مسئوليت انجام هر يك از فعاليتهاي مرتبط با خدمات مشاوره(در زمينه هاي مالي، قراردادي، حقوقي، فني و اجرائي، تداركات، ساخت)، و عمليات اجرائي نصب و بازرسي فني و كنترل كيفيت و تعيين مسئوليت بازبيني و اظهار نظر و تائيد و تصويب، ميباشد.

 • Site Construction Coordination
  تهيه روشهاي ارتباطي و اجرائي هماهنگ Site Construction Coordination)) بر اساس سياست گذاريهاي كارفرما.تهيه نمودار تشكيلاتي و ارتباطات .

 • تهيه نمودار تشكيلاتي طرح (در كليه زمينه هاي قراردادي، حقوقي، فني و اجرائي) در مرحله احداث، حاوي خطوط فرمان، گزارش دهي، خطوط هدايت و نظارت بر روابط بين مسئولين كليدي بخش هاي مختلف طرح،‌ شامل مسئولين كليدي كارفرما ، مشاور و پيمانكاران ، سازندگان ، فروشندگان و ....

3-1- ایمنی و حرمت به انسانها
توجه به مسائل ایمنی و ایجاد ارزش و حرمت به انسانها و کوشش به منظور ارتقاء کیفیت در زندگی انسانها، یکی از ارزشهای بنیادین شرکت گسترش فن آور مارون بوده و خواهد بود.

1-4- بهره وری و توسعه
علیرغم پایین بودن دستمزد در ایران، معمولاً قیمت انجام کارها، گران تر از سایر کشورهای توسعه یافته تمام میشود که ناشی از پائین بودن میزان بهره وری در کشور ماست.
بنابراین یکی از مهمترین موضوعات در اقتصاد کشور و یکی از مهمترین عناصر در پروژه ها، عامل بهره وری است؛ لذا ضروری است که در پروژه ها، موضوعیت بهره وری را در صدر تصمیمات قرار داده ، تفکر در زمینه آن را بسیار مهم و حیاتی تلقی نموده و بر این اساس پیشنهادات و الگوهای اجرائی خود را ارائه نموده و مورد آزمایش و عمل قرار دهیم.
به این ترتیب حداقل پروژه هایمان و سیستم اجرائی آن را به یک جزیره بسیار کوچک پر رونق، در این دریای متغیر و متلاطم اطرافمان تبدیل مینمائیم.

1-5- برنامه ریزی با استفاده از زمانهای واقعی ، تامین منابع و پیش نیازها و کنترل و پیگیری بموقع.
1-6- تبدیل مجهولات به یک معلوم
یکی از ارزشهای بنیادین شرکت گسترش فن آور مارون، بعنوان مشاور و دستگاه نظارت، این است که از هزاران مجهول، یک معلوم بسازد.
منابع و پیش نیازهای اجرای یک پروژه، اکثراً دارای مجهولاتی هستند ولی آنچه میخواهیم تولید کنیم کاملاً معلوم و مشخص است.
 لذا لازم است موارد را دقیقاً بررسی و حتی الامکان تعداد مجهولات را کاهش دهیم. در این مجموعه هر چه سازمان یافته تر و تعریف شده تر و مخصوصاً در تعریفها و چهار چوبهای فرایندی مدیریتی و اجرائی عمل کنیم تعداد مجهولات کاهش یافته و شانس مدیریت قویتری را پیدا میکنیم.
در فضاهای اجرائی موجود که تعداد بسیار زیادی متغیر مجهول وجود داشته، اولین نیاز، وجود برنامه و جزئیات ریز شده و قابل اندازه گیری بوده که قابل کنترل و پیگیری باشند.
1-7- سایر موارد
 • متعهد بودن به انجام کار با کیفیت و کمیت مورد انتظار مشتری
 • مستند سازی تجارب هر پروژه و ارتقاء کیفیت با استفاده از تجارب قبلی و اعتقاد به بهبود مستمر و دائمی و پاسخگوئی  به تغییرات موجود تکنولوژی، بازار و محیط
 • متعهد بودن به براورد، توصیه ها و خواسته های مشتری و کوشش در جهت انطباق آنها با استانداردها و مشخصات پروژه

2- فلسفه وجودی، آینده رویایی سازمان، اهداف بلند مدت
شرکت گسترش فن آور مارون متشکل از متخصصین با تجربه طولانی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به منظور ارائه خدمات در زمینه های  مدیـریت اجـرائی ، مهـندسی کارگـاهـی ، نـظارت ، بازرسـی فنـی و کنتـرل کیفـیت مشتمل بر:
 • مدیریت ، سازماندهی و تهیه برنامه هماهنگ اجرای پروژه.
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه و تعیین نیروها ، تخصصها ، تجهیزات اساسی و زمان مورد نیاز بر اساس واقعیات و بررسی و پیگیری عملیات بر طبق برنامه مسیر بحرانی .
 • بررسی و کنترل مدارک فنی و تطابق مدارک و نقشه های ارائه شده ، مشخص نمودن عدم تطابقها و تهیه راه حل پیشنهادی.
 • تهیه و جاری نمودن دستورالعملهای اجرائی و Inspection & Test Plan  بانضمام فرمتهای مربوطه و اعمال نظارت دقیق در رعایت استانداردها و مشخصات فنی.
 • نظارت و کنترل بر اجرای عملیات سیویل ، سازه ، مکانیک ، ساخت مخازن ، لوله کشی ، برق و ابزار دقیق و حصول اطمینان از تطابق فعالیتها با نقشه ها، مدارک و برنامه از پیش تدوین شده، و نهایتاً پیگیری در جهت تکمیل عملیات نصب و آماده سازی واحد و انجام عملیات مرتبط با پیش راه اندازی.
 • کنترل و بازرسی کالا از نقطه نظر کمی و کیفی ، مطالعه و بررسی مدارک و مشخصات طراحی هر ردیف کالا و مقایسه با مدارک ارائه شده از طریق فروشنده و حصول اطمینان از تطایق.
 • بررسی صورت وضعیت ها و مسائل قراردادی پیمانکاران اجرائی . ارائه خدمات نظارت در دوره راه اندازی و تست عملکرد (performance test ) .
 • ارائه خدمات مهندس مشاور در دوره های تضمین.
ایجاد شده است.

در سالهای اخیر با توجه به الزامی بودن مشارکت سازمانهای مهندسی و ساخت ایرانی، در اجرای طرحهای ملی و با عنایت به گرایش روزافزون دولت به استفاده از ظرفیتهای روز افزون داخلی موجود، دوره و موقعیت جدیدی از فعالیت ها، جهت شرکتهای مهندسی و ساخت داخلی ایجاد گردیده است.
 در پاسخ به موقعیت ایجاد شده و به منظور دستیابی به آن، شرکت گسترش فن آور مارون اصل ذیل را به عنوان یک ضرورت و هدف اساسی جهت خود تدوین نموده که رشد سازمان به سطح جدیدی از قابلیت و توانائی و همسانی با شرکتهای تراز جهانی را بعنوان یک ضرورت و هدف اساسی درون سازمانی جهت خود، مطرح و تدوین نموده است.
به منظور تحقق اصل فوق این شرکت موظف است دانش، مهارتها و توان مدیریتی خود را ارتقاء دهد.
توان مدیریتی این شرکت و سایر شرکتهای مشابه که وظیفه هدایت عملیات اجرائی طرح های بزرگ را به عهده دارند میبایست با اتخاذ راهبردهای مناسب، بهبود فرایندهای کاری، اصلاح ساختارهای سازمانی، بهبود نظامهـای مدیریتـی، ایجاد زیر ساختهای اطلاعاتی مناسب، آموزش و بهبود مهارتهای مدیریتی و شیوه های رهبری و ...... توسعه یافته تا امکان رقابت با شرکتهای مطرح تراز مورد نظر را داشته باشند.
بدیهی است این ضرورت و امر مهم، میتواند با حمایت و ایجاد انگیزه بتوسط دولت و سازمانهای بزرگ بعنوان کارفرما و سعی و جدیت شرکتها در بهسازی ساختار مدیریتی خود و رسیدن به سطوح جدیدی از قابلیت و توانمندی، عملی گردد.
مطمئناً، تحقق مورد فوق، نتایج بسیار مهم تر ذیل را به دنبال خواهد داشت، لذا میتوان آن را به عنوان یک ضرورت ملی، تلقی نمود.

رشد این شرکت و سایر شرکتهای مهندسی و ساخت مشابه ، می تواند :
موجب رشد و توسعه توان اجرائی و مدیریت پروژه ها گردد.
زمینه ساز اشتغال نیروهای تحصیل کرده و متخصص کشور شده و از مهاجرت آنها (حتی در حد چند نفر) نیز، بکاهد.
موجب رشد و شکوفا شدن استعداد و خلاقیت متخصصین ایرانی در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی و حتی صدور خدمات فوق به خارج از کشور، گردد.
نیاز این سازمانها را به دانش و تکنولوژی و مهارتهای مدیریتی در سطوح بالاتر، مرتباً افزایش یافته و این خود موجب تحرک در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور خواهد شد

با عنایت به موارد ذکر شده، امید است ضرورت فوق مورد توجه قرار گیرد.